– Vestbyen Kvartal personvernerklæring –

Utstillingsplassen Eiendom og Eiendomsmegler 1 er ansvarlige for hjemmesiden til Vestbyen Kvartal. Utstillingsplassen Eiendom og Eiendomsmegler 1 omtales heretter som Eier eller vi.

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Eier samler inn og bruker personopplysninger. Eier, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).


HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Eier behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og IP-adresse. Vi kan også motta enkelte opplysninger fra tredjeparter, for eksempel i forbindelse med oppdrag som involverer flere parter.

Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss, ved å sende oss en e-post, registrerer deg som bruker av våre tjenester, benytter skjema eller lignende på våre nettsider. Det er frivillig å gi denne informasjonen til oss, men vi vil i de fleste tilfeller trenge denne informasjonen for å besvare henvendelser fra deg og for å levere våre tjenester til deg.


HVA BRUKER VI OPPLYSNINGENE TIL?
Eier behandler personopplysninger ved håndtering av kundeoppdrag. Vi behandler også personopplysninger til utsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell. Opplysningene vi samler inn omfatter opplysninger du selv gir oss og informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

Du kan reservere deg mot å motta nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell ved å melde deg av gjennom link du finner i disse. Slik reservasjon vil ikke påvirke vår øvrige behandling av personopplysninger.


DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE
Vi deler dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere og offentlige myndigheter i den grad det er nødvendig for å yte avtalt tjeneste til deg og det er nødvendig for å ivareta dine rettigheter og interesser i forbindelse med denne tjenesten. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Vi deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere for levering og oppfølging av avtalte tjenester, inkludert utsendelse av informasjon som er relevant for de produkter og tjenester du benytter hos oss. Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.


HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Eier ved daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Behandling er delegert til våre ansatte ved tjenstlig behov, så som gjennomføring av det oppdrag vi utfører for deg og i forbindelse med brukerstøtte, oppgradering og endringer av våre produkter og tjenester, generering av loggdata og statistikk og administrering av personopplysninger.

Eier har rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, og at behandling av opplysningene skjer i henhold til gjeldende regler. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og egne prosedyrer for å ivareta sikkerhet og rutiner.

Dersom det forekommer brudd på personopplysningssikkerheten, og det er sannsynlig at dette bruddet medfører høy risiko for dine rettigheter eller friheter, ska Eier underrette Datatilsynet innen 72 timer. Vi vil også varsle deg om bruddet uten ugrunnet opphold.


DINE RETTIGHETER
Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes eller du motsetter deg vår behandling av opplysningene. Du har du rett til å få utlevert eller overført personopplysningene i et maskinlesbart format (dataportabilitet). Dersom du ønsker at opplysninger slettes, kan dette medføre at vi ikke lenger vil kunne levere avtalt tjeneste til deg, samt risiko for tap av rettigheter. Sletting vil dessuten ikke kunne være mulig dersom det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en bestemt periode.

Hvis du ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, eller ønsker å gjøre gjeldende øvrige rettigheter, kan du kontakte oss gjennom nedenstående kontaktinformasjon. Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger.HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE?
Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester, for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.

Etter at dine personopplysninger er slettet hos oss, vil det ikke være mulig å gjenopprette informasjonen. Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester, så som brukerdata innhentet for statistiske formål og algoritmer, vil bli beholdt hos oss, men vil ikke lenger kunne bli knyttet til deg som person.


ENDRINGER

Denne personvernerklæringen er i samsvar med Eiers til enhver tid gjeldende internkontroll for personvern. Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de produkter og tjenester som berøres.

NETTBASERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ WWW.VESTBYENKVARTAL.NO
Nettredaktøren har det daglige ansvaret for Eiers behandlinger av personopplysninger på vestbyenkvartal.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Modulez AS utfører drift av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Eier og Eiers databehandler (med underleverandører) for nettstedet som til enhver tid som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Eier og Eiers underleverandører regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.NETTSTATISTIKK
Eier samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vestbyenkvartal.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Eier til andre aktører.


INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Eier bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
Følgende informasjonskapsler brukes på vestbyenkvartal.no:
- Google Analytics. Denne brukes for å samle inn statistikk.


MELD INTERESSE
På hjemmesiden kan man fylle ut et skjema for å melde interesse for boligprosjektet, samt nyheter om nabolaget. Denne informasjonen lagres på webserver som kun redaktører av hjemmesiden har tilgang til. Informasjonen sendes også som e-post til Eier, hvorpå informasjonen lagres i Eiers kundedatabase. 

PÅMELDING TIL SALGSMØTE
På hjemmesiden kan man fra tid til annen fylle ut et skjema for å melde seg på salgsmøte. Denne informasjonen lagres på webserver som kun redaktører av hjemmesiden har tilgang til. Informasjonen sendes også som e-post til Eier, hvorpå informasjonen lagres i Eiers kundedatabase.